مشاهده رزومه

میلاد عبائی

استراتژی, تجاری سازی روابط, خدمات دیجیتال مارکتینگ

مشاهده رزومه

هدایت میربلوک

استخدام و آموزش پرسنل مالی, بهبود فرایند های مالی, طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی, مشاوره مالی و مالیاتی

مشاهده رزومه

فرزانه زرمهری

استخدام و تربیت نیروی انسانی, بهینه سازی و افزایش راندمان و بهره وری سیستم اجرایی مجموعه, رفع خطاهای سیستمی و اجرایی مجموعه