خطاهای انسانی زیاد، حجم کار مفید پایین انجام شده در روز نسبت به مشغولیت نیروها، سربه سر شدن هزینه ها و درآمد، خستگی، احساس فرسایش و بی علاقگی مدیریت و نیروها، سودآوری پایین و نرسیدن به درآمد مورد انتظار و غیره همگی نشانه یک سیستم بیمار و نیازمند درمان است.