تربیت، خطایابی و اصلاح منظم نیروی انسانی و رسیدگی به مشکلات کاری و روحی آن ها باعث افزایش راندمان و درنتیجه افزایش درآمد و بهره وری بیشتر مجموعه می شود. این کار نیازمند صرف وقت و تخصص است و همراه داشتن یک مشاور خوب درکنار مجموعه مشکلات فوق و همچنین نیاز مدیر به صرف وقت و انرژی برای رسیدگی به آن ها را رفع می نماید.