طراحی و پیاده سازی کلیه حرکات مالی و مالیاتی ، ایجاد زیرساخت های مالی ، کنترل همه جانبه نسبت به اجرای صحیح امور در واحد حسابداری ، کمک به جذب نیروی متخصص و با تجربه برای واحد مالی ، تجزیه تحلیل صورتهای مالی برای مدیران بالاتر و پاسخگویی به سازمانها و ارگانهای برون سازمانی