در مرحله اول نیروی استخدام شده در واحد حسابداری باید از تجربه و مهارت های کافی و کاملی برخوردار باشد.در مرحله بعدی تمامی کارهای روزانه باید طبق روال قبل که توسط یک مشاور یا مدیر مالی طراحی شده اجرا شود و در مرحله آخر نظم همه جانبه در واحد مالی حرف اول را میزند.